F.M.C. PRO EXPERT GROUP

F.M.C PRO EXPERT GROUP

Petrache Poenaru nr. 16, București
0722.58.69.73

F.M.C PRO EXPERT GROUP

 1. Acasă
 2. »
 3. Resurse
 4. »
 5. Fonduri europene
 6. »
 7. Sprijin de până la 200.000 euro pentru microîntreprinderi

Sprijin de până la 200.000 euro pentru microîntreprinderi

Investiții în spații de producție de tip construcție industrială, dotare cu active corporale și active necorporale

POR – microîntreprinderi – sprijin de până la 200.000 euro

Programul Regional Vest 2021-2027

1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi

 • Stadiu apel: ghid consultativ publicat în data de 29.12.2022

 • Publicarea ghidului final: martie 2023

 • Depunere proiecte: iunie 2023

 • Bugetul alocat apelurilor de proiecte este de 20 mil euro

Activități eligibile:

Investiții în spații de producție de tip construcție industrială;

Dotare cu active corporale (ex. echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier) și active necorporale;

Activități de extindere a piețelor de de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare;

Activități care respectă principiul economiei circulare.

Eligibilitatea solicitantului:

Solicitantul de finanțare, inclusiv întreprinderile legate, se încadrează în categoria solicitanților eligibili:

a) Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, inclusiv SRL -D.

b) Sediul social al solicitantului de finanțare este situat în regiunea Vest și locația de implementare a proiectului în mediul urban din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest. Nu se acceptă mutarea sediului social după data de 29.12.2022 în Regiunea Vest – se consideră condiție artificială.

c) Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor – număr mediu de salariați mai mic de 10 și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei. La încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor se vor lua în calcul datele întreprinderilor legate/ partenere. Nu se acceptă schimbarea structurii de acționariat după data de 29.12.2022 pentru ca societatea să se încadreze în categoria microîntreprinderilor – se consideră condiție artificială.

d) Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a asigura contributia la cheltuielile eligibile si neeligibile.

e) Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.

f) Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022.

g) Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022.

h) Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv a fost înființat cel târziu la data de 31 decembrie 2021.

j) Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 (Profit exploatare>0).

Autorizarea codului CAEN eligibil vizat de investiție:

– Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.

sau

– În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:

i. codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului.

sau

ii. codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.

k) Solicitantul de finanțare are un drept legal asupra locației de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe întreaga perioadă de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar:

a) Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării:

• dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de comodat/ folosință cu titlu gratuit, dreptul de închiriere/locațiune.

b) Pentru proiectele care propun realizarea de lucrări care necesită autorizație de construire: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, conform legislației în vigoare, dreptul de superficie, respectiv solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare.

În plus, imobilul, teren și/sau clădire:

• este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului,

• nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești,

• nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

l) Solicitantul de finanțare:

– are un număr mediu de locuri de muncă în anul anterior depunerii proiectului de minim 1 (unu) conform raportului de expertiză contabilă.

– își asumă menținerea cel puțin a numărului mediu de locuri de muncă înregistrat în anul anterior depunerii proiectului, pe perioada de evaluare, selecție, contractare, implementare și durabilitate, respectiv 3 ani după efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

– își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă cu minim 1, prin crearea la finalizarea implementării proiectului a cel puțin unui loc de muncă nou, legat strict de activitatea finanțată și menținerea acestuia pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil

Valoarea minimă pentru asistența financiară nerambursabilă solicitată în cadrul proiectului este de 30.000 euro și valoarea maximă este de:

200.000 euro – Pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare;

60.000 euro – Pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mici de 30% din cifra de afaceri sau cei care nu au obținut venituri din codul CAEN relevant în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

Contribuție proprie:

 • 24% județul Timiș;

 • 17% județul Arad;

 • 10% județele Hunedoara și Caraș-Severin.

Se va ține cont de limita plafonului de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică – 200.000 euro.

Cheltuieli eligibile

Se vor utiliza opțiuni simplificate în materie de costuri pentru decontarea cheltuielilor aferente consultanței, comisioanelor, cotelor, taxelor și măsurilor de comunicare și vizibilitate ca 5% rată forfetară din costurile directe.

Costurile directe sunt acele cheltuieli efectuate strict pentru investiția propusă prin proiect și care, la finalul implementării proiectului se reflectă/transpun în obiectivul investițional propus prin proiect, respectiv:

1. Lucrări: conform cap. 1 – Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, subcap. 1.2, 1.3, cap. 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, cap. 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcap. 4.1, 4.2, 4,3, cap.5 – Alte cheltuieli, subcap. 5.1, 5.3, cap.6 – Cheluieli pentru probe tehnologice și teste, din Devizul General;

2. Echipamente/dotări: conform cap. 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcap. 4.4, 4.5, 4.6, din Devizul General;

3. Servicii: cheltuieli neincluse în Devizul general: cheltuieli pentru activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite etc.

Costurile directe reprezintă baza pentru calcularea costurilor indirecte.

Costurile indirecte, prin opoziție cu costurile directe, sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe și care sprijină realizarea obiectivului investițional propus prin proiect, dar, la finalul implementării, nu se reflectă în mod direct în obiectivul investițional.

Structura costurilor indirecte este următoarea:

1. Consultanța (conform cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, subcap. 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție, subcap. 3.7.1 – Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii, inclusiv cheltuielile pentru întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă, 3.7.2 Auditul financiar din Devizul General)

2. Comunicare și vizibilitate (conform cap. 5 – Alte cheltuieli, subcap. 5.4 – Cheltuieli pentru informare şi publicitate din Devizul General)

3. Comisioane, cote, taxe (conform cap. 5 – Alte cheltuieli, subcap. 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului din Devizul General)

Taxa pe valoare adăugată nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

Ai nevoie de ajutor?

Contactează-ne telefonic sau prin e-mail pentru a afla toate detaliile despre felul în care te putem ajuta în realizarea proiectului tău!

 • Sprijin de până la 200.000 euro pentru microîntreprinderi

  Sprijin de până la 200.000 euro pentru microîntreprinderi 12 February 2023 Posted by: admin Category: Fonduri europene No Comments Investiții în spații de producție de tip construcție industrială, dotare cu active corporale și active necorporale POR – microîntreprinderi – sprijin de până la 200.000 euro Programul Regional Vest 2021-2027 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi Stadiu apel:

  12 februarie 2023
 • Fondul pentru Modernizare Energie electrică din surse regenerabile

  Fondul pentru Modernizare Energie electrică din surse regenerabile 12 February 2023 Posted by: admin Category: Fonduri europene No Comments Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse eoliene, solare, biomasă, biogaz, energie geotermală, surse hidro. Noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile – Stadiu apel: ghid în consultare publică – Bugetul

  12 februarie 2023
 • PNRR – Digitalizarea IMM-urilor – sprijin de până la 100.000 euro

  PNRR – Digitalizarea IMM-urilor – sprijin de până la 100.000 euro 18 January 2023 Posted by: admin Category: Linii de finanțare No Comments Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale Digitalizarea IMM-urilor – sprijin de până la 100.000 euro – Stadiu apel: ghid final publicat

  18 ianuarie 2023

Completează formularul pentru a beneficia de consultanță gratuită pe fonduri nerambursabile.

Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența de utilizare.